章懿心律師

章懿心律師

章懿心律師

Email: yi@linshih.com.tw
電話分機:107
詳細介紹

【專長領域】
民事、商事訴訟、刑事訴訟


【學歷】
國立台灣大學商事法學碩士
私立東吳大學法學士

 

【經歷】

現任:永信法律事務所律師

曾任:永信法律事務所實習律師
          安中法律事務所研究助理
          月旦法學教室企畫編輯
         
      

【著作】

《財報不實民事責任的分擔與承擔》(國立臺灣大學碩士論文,2020年)